FAQ's

Medische Gassen

1 - Wat zijn “medische gassen”?
Medische gassen is een verzamelbegrip voor alle gassen die voor medische toepassingen worden gebruikt en omvat zowel medicinale als medische hulpmiddel-gassen met profylactische, diagnostische en therapeutische werking.
2 - Wat zijn “medicinale gassen”?
Medicinale gassen zijn gassen die voldoen aan de wettelijke definitie van een geneesmiddel (zie art. 1 lid 1 sub b Geneesmiddelenwet).
3 - Wat is het verschil tussen “medische gassen” en “medicinale gassen”?
Met medicinale gassen worden geregistreerde medicijnen zoals zuurstof bedoeld. Een gas dat als medisch hulpmiddel fungeert wordt (vaak) aangeduid als “medisch” gas. De termen “medische gassen” en “medicinale gassen” worden in de praktijk vaak door elkaar gebruikt.
4 - Is medicinale zuurstof 100% te vinden in de G-standaard van de Z-index?
In de G-standaard van de Z-index is een generieke code voor medicinale zuurstof 100% te vinden.
5 - Waar kan ik terecht voor vragen of klachten over medische en/of medicinale gassen?
U kunt altijd terecht bij uw leverancier. Ook kunt u terecht bij de fabrikant van het gas. De contactgegevens van de fabrikant vindt u bijvoorbeeld op de bijsluiter die bij het gas geleverd wordt.
6 - Ik ben toezichthoudend apotheker. Wat zijn mijn verantwoordelijkheden wanneer ik het “terhandstellingsformulier” heb ondertekend?
Door het “terhandstellingsformulier” te ondertekenen verklaart u in het bezit te zijn van een geldig recept dan wel een schriftelijk verzoek van een bevoegde beroepsbeoefenaar. U neemt hiermee de farmaceutische verantwoordelijkheid ten aanzien van het genoemde medicijn op u.
7 - Ik ben apotheker. Waar kan ik medische gassen kopen?
U kunt hiervoor terecht bij een vergunde farmaceutische groothandel. Een overzicht van alle vergunde farmaceutische groothandels vindt u in de EUDRAGDP-database (https://eudragmdp.ema.europa.eu)
8 - Ik ben zorgverlener. Waar kan ik medische gassen kopen?
U wordt aangeraden contact op te nemen met een vergunde farmaceutische groothandel in medische gassen. Zij kunnen u adviseren wat u het best kunt doen. Zie ook vraag 7.
9 - Ik ben arts. Waar kan ik medische gassen kopen?
U wordt aangeraden contact op te nemen met een vergunde farmaceutische groothandel in medische gassen. Zij kunnen u adviseren wat u het best kunt doen. Zie ook vraag 7.
10 - Ik ben patiënt. Waar kan ik medicinale zuurstof kopen?
Als patiënt kunt u niet zomaar zuurstof kopen. U zult hiervoor contact op moeten nemen met uw arts.
11 - Waar kan ik terecht voor vragen over de algemene veiligheidsrisico’s en het mogelijke gevaar van gassen?
Veiligheidsrisico’s en voorschriften zijn benoemd in het Veiligheidsinformatieblad. Hierin staan duidelijke instructies voor de veilige opslag en behandeling van het product. Ook staan hierin de risico’s en maatregelen in geval van calamiteit en/of eerst hulp opgesomd. Dit informatieblad kunt u opvragen bij uw leverancier.
12 - Mag ik als gebruiker mijn cilinder met medische gassen doorverkopen?
Nee. Het is verboden om zonder farmaceutische vergunning te handelen in medicijn(verpakkingen). Bovendien zijn de cilinders (vaak) eigendom van de fabrikant of (groot-)handelaar. U mag deze niet doorverkopen maar dient deze na gebruik te retourneren.
13 - Mag ik handelen in cilinders met medische gassen?
U mag enkel cilinders met medische gassen verhandelen wanneer u hiervoor een geldige farmaceutische groothandelsvergunning bezit. Farmatec geeft deze vergunningen uit. https://www.farmatec.nl/vergunningen/g/groothandelsvergunning
14 - Hoe kan ik mijn gassen het beste opslaan?
Dit is afhankelijk van het gassoort, de fysische toestand en de literinhoud van de gassen die u op wilt slaan. Specifieke regels rondom de opslag van gassen zijn bijvoorbeeld te vinden in het Veiligheidsinformatieblad van het product (op te vragen bij uw leverancier) en ook in de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS). Zie bijvoorbeeld: PGS 9 voor de opslag van cryogene gassen en PGS 15 voor de opslag van verpakte gevaarlijke stoffen (zoals gassen). Aanvullend op de Publicatiereeks Gevaarlijke Stoffen (PGS) gelden er ook regels voor de opslag van medische gassen. Deze zijn te vinden in de Richtsnoeren voor Goede Productie en Distributie praktijken van geneesmiddelen. Bijvoorbeeld dat deze onder dak moeten worden opgeslagen. Ook de bijsluiter kan specifieke opslagvereisten bevatten.
15 - Welke informatie mag ik van de leverancier van mijn medische en medicinale gassen verwachten?
Een Veiligheidsinformatieblad ten aanzien van de medische gassen. Een bijsluiter (gevoegd bij een medicijn). Contactinformatie van de leverancier en/of producent van het gas. Ook voor de werking van uw apparatuur kunt u contact opnemen met uw leverancier. Voor vragen over het gebruik en de werking van het gas kunt u contact opnemen met uw apotheker of zorgverlener.
16 - Waar kan ik mij melden wanneer ik bijwerkingen ervaar na het gebruik van een medicinaal gas?
Wanneer u bijwerkingen ervaart kunt u contact opnemen met uw arts, apotheker of verpleegkundige. U kunt bijwerkingen ook rechtstreeks melden via het Nederlands Bijwerkingen Centrum Lareb. https://www.lareb.nl/
17 - Wanneer mag ik medische gassen kopen?
Dat is afhankelijk van de status van het medicijn. Bepaalde gassen zijn bijvoorbeeld alleen verkrijgbaar op recept of uitsluitend bij een apotheker.

Gasflessen

E-mail: info@vfig.nl