• Chemische industrie: gassen voor veilig bedrijf en als grondstof voor de industrie
  Chemische industrie: gassen voor veilig bedrijf en als grondstof voor de industrie
 • Meten is weten:          wij leveren de gassen
  Meten is weten: wij leveren de gassen
 • Industrieel gas bij voedselverpakking: verhoogt veiligheid en kwaliteit
  Industrieel gas bij voedselverpakking: verhoogt veiligheid en kwaliteit

Over VFIG

Oprichting

De Vereniging van Fabrikanten van Industriële Gassen (VFIG) is opgericht in 1950. De vereniging heeft als doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, uitsluitend die op het gebied van veiligheid, techniek, vorming van wet- en regelgeving en kwaliteit met betrekking tot industriële-, medische en speciale gassen. Leden van de vereniging zijn rechtspersonen - ondernemingen. De VFIG is een vereniging zonder winstoogmerk.

Doel

Door de VFIG wordt zowel op nationaal als op internationaal niveau bijgedragen aan de beleidsvoorbereiding en uitvoering op het gebied van transport, opslag en gebruik van gassen in relatie tot aspecten van onder meer wetgeving, veiligheid en beveiliging, kwaliteit en milieu. Hieraan wordt bijgedragen door commissies die zich op deelaspecten richten. De VFIG heeft de volgende bestuursorganen: een Algemeen Bestuur (de Algemene Ledenvergadering), een Dagelijks Bestuur, een Commissie VGM (Veiligheid Gezondheid Milieu), een Commissie Medicinale Gassen en een Commissie Sites and Plants.

Missie

De missie van de VFIG is het hoogste niveau op het gebied van veiligheid en milieuzorg te bereiken in de omgang met en productie van industrieel gas. Hiertoe wisselen de leden kennis, gegevens en ervaring uit, worden gemeenschappelijke publicaties verzorgd en wordt vanuit de vereniging bijgedragen aan de beleidsvoorbereiding en afstemming van relevante regelgeving en uitvoeringsbesluiten. De ambitie op het hoogste niveau te willen werken komt ook tot uitdrukking in het feit dat alle leden zich op vrijwillige basis hebben verbonden aan het voor de Europese chemische industrie opgestelde ‘Responsable Care Program’.

Maatschappelijke Economische relaties 

De VFIG is lid van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), VEMW,  van de European Industrial Gases Association (EIGA) en van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV). Vanuit de vereniging wordt bijgedragen aan het werk van de NEN te Delft en aan de zogenaamde Commissie Drukhouders. Vanuit het maatschappelijke veld worden relaties onderhouden met het bevoegde gezag in alle bestuurslagen, speciaal op het gebied van milieu en openbare orde en veiligheid. Werkrelaties worden onderhouden met de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen, met de departementen van VROM, V&W, VWS, EZ en Justitie, met het Beleidsorgaan Centraal Overleg Gevaarlijke Goederen en met de Commissie Transport Gevaarlijke Goederen, met organisaties van de brandweer (NIBRA en NBVR) en met andere organisaties op het gebied van preventie en repressie, met het College ter Beoordeling van de Geneesmiddelen en met het College van Zorgverzekeringen.

Secretariaat

Algemeen secretaris:

G. (Guido) van den Broek Humphrey

Tel. 06 30944259

 

 

Secretariaat:  

F. (Femke) Bögels  

 

 

Correspondentieadres:

 
 

e-mail: info@vfig.nl

E-mail: info@vfig.nl